The Sand Dollar

1 N Main St , Las Vegas, NV 89101